Yönetmelik

24 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27795

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; girişimcilik alanında uygulamalar ve araştırma çalışmaları ile bu alana ilişkin yayınlar yapmak, Türkiye’deki girişimcilik kültürünü incelemek, gerekli koşulları ve koşullara ilişkin sorunları analiz etmek, çözüm önerileri geliştirmek, girişimciliğin gelişimi için arşiv, ihtisas kitaplığı ve vaka veri tabanı oluşturma ile girişimcilik konusunda açılacak eğitim-öğretim ve konferans, seminer ve kurs düzenlenmesine yardımcı olmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Girişimcilik hakkında araştırmalar yapmak, yüksek lisans, doktora seviyelerinde yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamak.

             b) Girişimcilik konusunda yurtiçinde ve yurtdışında çalışan üniversite ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

             c) İş girişiminin başlangıcı, yönetimi ve büyütülmesinin öğretilmesini ve cesaretlendirilmesini sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek ve sonuçları işlemek.

             ç) Türkiye’de girişimci adaylarının eğitim ve danışmanlık desteğiyle, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek, başarılı olmalarına katkıda bulunup, girişimciliğin geliştirilmesini engelleyen sorunların belirlenmesi amacıyla gerekli incelemeler yapmak, öneriler geliştirmek ve bu çerçevenin genişletilmesi için ilgili kuruluşlarla gerekli çözümler üretmek, girişimciliği bir kariyer olarak tanımlamak.           

             d) Kendi işini kurmak isteyen, aile işine girmek isteyen, küçük, büyüme hedefli organizasyonlarda çalışacak öğrencileri Merkeze çekerek bilgi sunmak ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak.

             e) İş çevresi ve sermaye sahipleri arasında eğitim-öğretim odaklı diyalog işbirliği kurmayı ve geliştirme, başarılı girişimcilik örneklerini incelemek ve yaymak.

             f) Kalkınmanın, gayrı safi milli hasıla artışının, istihdamın, daha fazla vergi toplamının, ihracat artışının, kültürel ve demokratik gelişmenin girişimcilik, girişimciler aracılığıyla sağlandığına, sağlanacağına yönelik liberal ekonomikparadigma araştırmaları gerçekleştirmek.

             g) Edirne ili yerel ve bölgesel girişimciliği geliştirici destek mekanizmaları oluşturmak, mevcut ve potansiyel özel projelerin geliştirilmesi, desteklenmesi bunlardan yararlanılarak her türlü bilginin paylaşılmasını sağlamak.

             ğ) Üniversitenin entelektüel sermayesini, yeteneklerini, girişim yaratılması ve geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştırmak.

             h) Kuşaklar arası girişimcilik kabiliyetini ve girişimcilik ruhunu aşılayarak, ileri teknolojideki girişimleri geliştirmek, ilgili akademik araştırma konularını yönetmek.

             ı) İyi eğitim almış girişimci düşünürler yetiştirmek, öğrencileri gelişen yeni işletme çevrelerine hazırlamak, araştırmak ve keşfetmek için destekleyici ve yol gösterici olmak.

             i) Yeni ve başarılı küçük işletmelerin kurulması ve gelişmesini sağlayarak istihdamı arttırmak.

             j) Kadın girişimciler konusunda araştırma yapmak.

             k) Küçük ve orta ölçekli işletmeleri girişimcilik kültürü, mevcut işi geliştirme konusunda eğitecek çalışmalar yapmak.

             l) Girişimcilik konusundaki araştırmaları yayınlamak ve girişimcilik alanındaki yeni gelişmeleri sektöre, girişimcilere aktarmak amacıyla yayın yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Personel İhtiyacı

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Yönetim Kurulu,

             b) Merkez Müdürü,

             c) Danışma Kurulu.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdürünün önerisi, Rektörün onayı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilmek üzere seçilecek altı öğretim elemanından oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

             (2) Yönetim Kurulunun görevi; Merkez Müdürü tarafından getirilen öneri ve görüşleri karara bağlamak ve Merkezi, amaçlarına ulaştırma konusunda Merkez Müdürüne yardımcı olmaktır.

             Merkez müdürü, müdür yardımcıları ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından ya da Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar. Müdür yardımcılarından biri Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             (3) Merkez Müdürünün görevi; Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkez çalışmalarının belirlenen amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş üye ile iş hayatından, özellikle girişimcilik konusunda çalışmaları ile tanınmış uygulamacılar arasından görevlendirilecek onbeş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Merkez Müdürünün önereceği isimler arasından Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilir. Süresi dolan Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

             (2) Danışma Kurulu üyelerinin sayısının değiştirilmesi, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Merkez Müdürünün önerisi üzerine Danışma Kurulunun içerisinden belirlenecek üç üye Yönetim Kurulunda temsilci olarak görevlendirilir.

             (3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunmaktır.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu içerik 27.11.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 732 kez okundu.